مستندات API

توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. شما تنها در قبال API سایت ما مسئول خواهید بود

روش HTTP POST
فرمت پاسخ Json
API URL https://www.followdeh.com/api/v1
کلید API

گذاشتن سفارش جدید

پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action add
service شناسه سرویس
link لینک به صفحه
quantity مقدار مورد نیاز

پاسخ مثال:

{
 "status": "success",
 "order": 32
}
      

وضعیت سفارش

پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action status
order_id شناسه سفارش

پاسخ مثال:

{
 "order": "32",
 "status": "pending",
 "charge": "5600",
 "start_count": "0",
 "remains": "0"
}
      

وضعیت سفارشات چندگانه

پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action status
order_ids شناسه های سفارش شما با کاما از هم جدا شده اند (داده های آرایه)

پاسخ مثال:

 {
   "12": {
     "order": "12",
     "status": "processing",
     "charge": "20000",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   },
   "2": "Incorrect order ID",
   "13": {
     "order": "13",
     "status": "pending",
     "charge": "12000",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   }
 }
      

لیست خدمات

پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action services

پاسخ مثال:

[
 {
   "service": "4005",
   "name": "ویو پست فیک ارزان⚡",
   "category": "ویو",
   "rate": "240",
   "min": "1000",
   "max": "100000000"
 },
 {
   "service": "3978",
   "name": "ویو IGTV بسیار سریع ⚡⚡⚡💧",
   "category": "ویو",
   "rate": "480",
   "min": "100",
   "max": "100000000"
 }
]
      

اعتبار

پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action balance

پاسخ مثال:

 {
   "status": "success",
   "balance": "2000",
   "currency": "IRT"
 }