wallpaper

با استفاده از خدمات خرید کامنت Behance، شما می توانید کامنت با متن تصادفی یا اختیاری به بیهنس خود ارسال کنید. در خدمات کامنت تصادفی Behance، کامنت های تصادفی با تم مثبت برای شما به تعداد دلخواه ارسال خواهد شد.

کامنت متن سفارشی بیهنس

محدوده تعداد از 20 تا 100000

قیمت هر 100 عدد200,000 تومان

کامنت متن تصادفی بیهنس

محدوده تعداد از 10 تا 100000

قیمت هر 100 عدد550,000 تومان

خرید کامنت بیهنس

در خدمات خرید کامنت تصادفی Behance، شما می توانید با وارد کردن تعداد کامنت مورد نیاز سفارش خود را ثبت کنید. خدمات کامنت متن سفارشی Behance، شما خودتان متن کامنت های ارسالی را تعیین خواهید کرد و این کامنت ها توسط کاربران بیهنس برای شما ثبت خواهد شد.

خدمات خرید کامنت Behance در 24 ساعت شبانه روز به صورت خودکار انجام می شود.

شما می توانید در مشخصات فنی خدمات، از سرعت ارسال، ظرفیت و زمان شروع سفارش خود آگاه شوید.