wallpaper

به کمک خدمات کامنت لایکی سایت فالوده، شما می توانید هر تعداد کامنت تصادفی به لایکی منتشر شده خود ارسال کنید. در صورتی که دنبال شخصی سازی متن کامنت هستید، خدمات کامنت با متن سفارشی به شما کمک می کند که کامنت هایی با متن دلخواه به لایکی خود ارسال کنید.

کامنت متن سفارشی لایکی

محدوده تعداد از 10 تا 50000

قیمت هر 100 عدد48,900 تومان

خرید کامنت لایکی

در خدمات خرید کامنت تصادفی لایکی، شما می توانید با وارد کردن تعداد کامنت مورد نیاز سفارش خود را ثبت کنید. خدمات کامنت متن سفارشی لایکی، شما خودتان متن کامنت های ارسالی را تعیین خواهید کرد و این کامنت ها توسط کاربران لایکی برای شما ثبت خواهد شد.

خدمات خرید کامنت لایکی در 24 ساعت شبانه روز به صورت خودکار انجام می شود.

شما می توانید در مشخصات فنی خدمات، از سرعت ارسال، ظرفیت و زمان شروع سفارش خود آگاه شوید.