wallpaper

با خرید کامنت در تلگرام شما می توانید نرخ مشارکت افراد زیر پست های تلگرامی خود را افزایش دهید. با استفاده از خدمات فالوده امکان ارسال کامنت سفارشی و کامنت تصادفی برقرار است.

کامنت تلگرام تعریف و تمجید فارسی

محدوده تعداد از 10 تا 500

قیمت هر 100 عدد89,000 تومان

کامنت تلگرام متن دلخواه

محدوده تعداد از 10 تا 500

قیمت هر 100 عدد114,900 تومان

خرید کامنت تلگرام

خدمات خرید کامنت تلگرام سایت فالوده توسط کاربران واقعی انجام می شود. برای دریافت کامنت کانال شما باید عمومی باشد و شما یک گروه عمومی به کانال خود جهت گفتگو کاربران متصل کرده باشید.

شما می توانید در مشخصات فنی خدمات، از سرعت ارسال، ظرفیت و زمان شروع سفارش خود آگاه شوید.