wallpaper

با خرید کامنت در تلگرام شما می توانید نرخ مشارکت افراد زیر پست های تلگرامی خود را افزایش دهید. با استفاده از خدمات فالوده امکان ارسال کامنت سفارشی و کامنت تصادفی برقرار است.

کامنت تلگرام تصادفی (ترکی)

محدوده تعداد از 10 تا 2000

قیمت هر 100 عدد28,900 تومان

کامنت تلگرام تصادفی (هند)

محدوده تعداد از 10 تا 2000

قیمت هر 100 عدد28,900 تومان

کامنت تلگرام تصادفی (عرب)

محدوده تعداد از 10 تا 2000

قیمت هر 100 عدد28,900 تومان

کامنت تلگرام تصادفی (روسی)

محدوده تعداد از 10 تا 2000

قیمت هر 100 عدد28,900 تومان

کامنت تلگرام تصادفی (آلمان)

محدوده تعداد از 10 تا 2000

قیمت هر 100 عدد28,900 تومان

خرید کامنت تلگرام

خدمات خرید کامنت تلگرام سایت فالوده توسط کاربران واقعی انجام می شود. برای دریافت کامنت کانال شما باید عمومی باشد و شما یک گروه عمومی به کانال خود جهت گفتگو کاربران متصل کرده باشید.

شما می توانید در مشخصات فنی خدمات، از سرعت ارسال، ظرفیت و زمان شروع سفارش خود آگاه شوید.